อัตราค่าบริการโดเมน

 • จดใหม่ 390 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 390 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 390 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี

 • จดใหม่ 450 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 450 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 450 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,400 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,400 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,400 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,200 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,200 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,200 บาท/ปี

 • จดใหม่ 990 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 990 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 990 บาท/ปี

 • จดใหม่ 450 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 450 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 450 บาท/ปี

 • จดใหม่ 700 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 700 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 700 บาท/ปี